Pałac w Cianowicach

Pałac w CianowicachCianowice z końcem XIX wieku stały się własnością rodziny Dobieckich. To właśnie z ich fundacji został wzniesiony tutejszy pałac, na podstawie projektu znanego architekta Teodora Talowskiego. Nie jest znany dokładny rok jego budowy, pewną wskazówką może być natomiast data umieszczona na postumencie figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej znajdującej się w parku pałacowym, wskazuje ona na rok 1882. Mógł to być zatem zarówno moment rozpoczęcia, jak i ukończenia budowy pałacu.

 

W czasie działań wojennych związanych z I Wojną Światową pałac został spalony i popadł w ruinę. Odbudowano go następnie w roku 1936. Jest to budowla wzniesiona z cegły, tynkowana, o nieregularnym planie zbliżonym do prostokąta. Piętro zostało częściowo nadbudowane po II wojnie światowej. Dominującym elementem w architekturze dworu jest umieszczona w północno-wschodnim narożniku ośmioboczna wieża, wyższa o jedną kondygnację od całego budynku, w dolnej partii oszkarpowana oraz zwieńczona krenelażową balustradą. Od południa wejście do budynku poprzedza filarowy portyk o ostrołukowo zakończonych arkadach. Wieńczący budowlę krenelaż, formy wieżyczki oraz prostokątne okna z łamanym ponad ich górną krawędzią gzymsem nadają dziełu piętno angielskiego romantyzmu. Założony współcześnie z budową dworu park posiada obrys czworoboku. Na drzewostan składają się topole, robinie, lipy, dęby, jesiony i modrzewie.
Po II wojnie światowej zespół dworski przeszedł na własność Skarbu Państwa. Przez długi czas miała w nim swoją siedzibę Zasadnicza Szkoła Rolnicza.[1]
6 VII 2006 roku Sąd Rejonowy w Krakowie uznał roszczenia rodziny Dobieckich i nakazał w swoim wyroku zwrot majątku ich spadkobiercom. Pałac został następnie sprzedany i znajduje się obecnie w prywatnych rękach.


[1] „Pałace, wille i dwory Teodora Talowskiego” W. Bałus, Teka komisji Urbanistyki i Architektury", t. 21, 1987, Dyba O., Kołodziejski S., Marcinek R., Partyka J., Siwek A., Śledzikowski T., Dziedzictwo kulturowe okolic Ojcowa, Ojców 2003