Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Zaprasza do udziału w projekcie, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o aktywności, pracy i finansowej niezależności.

 

Projekt „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.

 

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie powiatu krakowskiego.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

 

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

 1. przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 2. jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P”-udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną
 3. wiek między 15 a 64 lata
 4. posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni)
 5. zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego
 6. motywacja do podjęcia aktywności zawodowej zweryfikowana przez psychologa w czasie 2 spotkań rekrutacyjnych oraz potwierdzona:
  • pisemnym oświadczeniem o gotowości do podjęcia zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu
  • własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w projekcie
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21; telefonicznie: 12 341 46 43, 797 700 202
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
www.ognisko.org.pl, e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wędrówki muzyczne 2013 Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic - połączone z obchodami Jubileuszu 50-lecia jej istnienia


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic uzyskało dotację na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku w wysokości 4 245,00 zł, pn. „Wędrówki muzyczne 2013 Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic - połączone z obchodami Jubileuszu 50-lecia jej istnienia”.

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej na cele: pomoc Marii Reszczyńskiej zamieszkałej w Cianowicach przy ul. Ojcowskiej, która uległa wypadkowi poparzenia ciała oraz wychowuje samotnie w trudnych warunkach troje małych dzieci; przekazanie środków fina


Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr OR.5311.2.2013 z 2 kwietnia 2013 r., wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała na terenie gminy Skała została przeprowadzona zbiórka publiczna w dniach od 2 do 27 kwietnia 2013 r.

 

Formą przeprowadzenia zbiórki publicznej był Koncert charytatywny „Jesteśmy razem” z udziałem Marcina Dańca oraz Sokół Orkestar, który miał miejsce 27 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00.

 • Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 18 940 zł (sprzedaż cegiełek wartościowych);
 • Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 1 610,73 zł (opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki 82,00 zł; koszty obsługi menadżerskiej artystów (nocleg, wyżywienie, zakup kwiatów) 887,44 zł; opracowanie i wydruk cegiełek i plakatów 641,29 zł);
 • Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 17 329,27 zł.

 

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:

 • Pomoc Marii Reszczyńskiej z Cianowic w kwocie 7 329,27 zł;
 • Na leczenie i rehabilitację Piotra Boronia ze Skały w kwocie 5 000,00 zł;
 • Na leczenie i rehabilitację Justyny Zadęckiej ze Skały w kwocie 5 000,00 zł.

 

Informacja o wysokości zebranych środków została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Skała.

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Artystom i wszystkim Darczyńcom za udzieloną pomoc.

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej dla Rodziny Państwa Miska z Cianowic, która ucierpiała w wyniku pożaru domu 4 stycznia 2013 r.

Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr OR.5311.1.2013 z 7 stycznia 2013 r., wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała na terenie Gminy Skała została przeprowadzona zbiórka publiczna w dniach od 7 do 31 stycznia 2013 r.

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 13 501,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset jeden złotych) według poniższych form zbiórki publicznej:

 • wpłaty na konto w kwocie 2 100,00 zł,
 • wpłaty do kasy w kwocie 460,00 zł,
 • datki do puszek i skarbon, w kwocie 10 941,00 zł.

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze::

 • pościel – 4 kpl.,
 • kołdra – 2 szt.,
 • ręczniki – 5 kpl.,
 • ściereczki domowe 3 kpl.,
 • poduszki – 2 szt.,
 • koce – 2 szt.,
 • kubki – 6 szt.,
 • zastawa stołowa – 1 kpl.,
 • naczynia kuchenne – 1 kpl.,
 • firanki – 2 szt. ,
 • środki czystości (płyn do mycia podłóg, prania, naczyń) – 1 kpl.

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki 82,00 zł, w tym:

 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki w kwocie 82,00 zł (Stowarzyszenie pokryło opłatę z własnych środków).

Łączny dochód ze zbiórki publicznej wyniósł 13 501,00 zł.

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:

 • Zakup środków czystości za kwotę 79,75 zł,
 • zakup sprzętu AGD, materiałów budowlanych do remontu i adaptacji zniszczonego domu Państwa Miska z Cianowic za kwotę 13 421,25 zł.

Informacja o wysokości zebranych środków została przekazana do Parafii w Smardzowicach oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie MiG Skała.

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim Darczyńcom za pomoc udzieloną Rodzinie Państwa Miska.

Kursy nadające uprawnienia

Poszczególne kursy zostaną uruchomione w październiku/listopadzie 2012 r. w Szkole Podstawowej w Cianowicach, jeżeli grupa zainteresowanych będzie liczyć co najmniej 10 osób.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z wymogami MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail stowarzyszenie@cianowice.pl lub telefonicznie: 505-065-841 (od godz. 15.00).

W zgłoszeniu proszę podać:

 • nazwę kursu,
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wykształcenie (nazwa ukończonej szkoły),
 • telefon kontaktowy.

Dostępne kursy:

 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonijny):
  – 36 godzin, w trzy dni (piątek, sobota, niedziela),
  – dla osób pełnoletnich z co najmniej średnim wykształceniem,
  – kurs daje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko wychowawcy m.in. kolonii letnich,
  – celem kursu jest wyrobianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników wypoczynku, doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji,
  – opłata za kurs: 110 zł.

 • Kierownik wypoczynku oraz kierownik wycieczek szkolnych (dla nauczycieli):
  – szkolenie jednodniowe (sobota/niedziela) - 12 godzin edukacyjnych,
  – kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu, czyli będą to nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia phm) oraz inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej przy spełnieniu poniższych warunków,
  –> ukończone 18 lat,
  –> co najmniej średnie wykształcenie,
  –> odpowiednie warunki zdrowotne,
  –> predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
  – celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku lub kierownika wycieczek szkolnych,
  – opłata za kurs: 100 zł.

Dotacja w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic uzyskało dotację w wysokości 7000 zł w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zakup instrumentów i strojów dla Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic połączony z „Wędrówkami muzycznymi 2012”. Środki dotacji pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego.

Umowa na realizację wyżej wymienionego zadania została podpisana 25 kwietnia 2012 r.

 

Zajęcia z ZUMBY w Cianowicach

Co to jest ZUMBA? Zumba jest obecnie hitem zajęć grupowych na całym świecie i wielkimi krokami wkroczyła również do Polski, ciesząc się ogromną popularnością. Aby zrzucić kilka kilogramów, a zarazem pozostać w dobrym nastroju, przy okazji spalając od 600 do 1000 kalorii w ciągu godziny zajęć, to Zumba jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki prostemu układowi kroków tanecznych powstał dynamiczny, ekscytujący i skuteczny program fitness. Zumba jest połączeniem tańca i aerobiku z latynoamerykańską i międzynarodową muzyką. Zajęcia składają się z szybkich i wolnych rytmów, a stosowane kroki taneczne są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki: pośladki, nogi, dolne partie pleców, brzuch i ramiona.

 

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami z Zumby prowadzonymi w Skale Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic poczyniło starania odnośnie organizacji zajęć z Zumby również w Cianowicach. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cianowicach co tydzień w każdy poniedziałek:

 • dla dieci – w godzinach 17.00–17.45,
 • dla młodzieży i dorosłych – w godzinach 18.00–18.45.

Koszt zajęć wynosi 10 zł/godz. – płatne na miejscu.

Zajęcia prowadzi mgr Monika Jandy.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.