Wieczornica Patriotyczna - "Bez tej miłości nie można żyć""

galeriawieczornica

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością poprzez udział w widowisku muzyczno-teatralnym pt. „Bez tej miłości nie można żyć”. Widowisko zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. "Akademia młodych talentów - Odkryj swój potencjał" Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy do Pani Agaty Schweiger z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz do Pana Adriana Batora kapelmistrza Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic za współpracę przy realizacji widowiska. Podziękowania i słowa uznania należą się młodym aktorom oraz muzykom Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic. Artyści występujący na scenie zaprezentowali bardzo wysoki poziom i kunszt!

 

Zapraszamy też do obejrzenia galerii zdjęć! 

 

 

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” – Franklin Delano Roosevelt

Regulamin 4 Rajdu Nordic Walking

REGULAMIN
IV RAJDU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY NORDIC WALKING PO OTULINIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 


Rajd ma charakter rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.


I . CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych powyżej 18 lat.

 


II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic przy wsparciu Powiatu Krakowskiego

 


III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 08.09.2018 r. (sobota).
2. Zbiórka uczestników w Cianowicach godz. 13.00. Obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników, deklaracje uczestnictwa. Spotkanie z instruktorami Nordic Walking.
3. Przewóz uczestników do punktu startu. Start: godz.14.00 Ojców.
4. Meta: Cianowice – Biesiada przy grillu.
5. A – trasa relaksu (dla początkujących, mniej aktywnych ruchowo), długość trasy ok. 6,5 km.
B – trasa dla bardziej ambitnych, długość ok. 9 km (jeżeli warunki pogody na to pozwolą).
6. Trasa rajdu przebiegać będzie na terenie OPN i jego otulinie.

 


IV. UCZESTNICTWO
1.Uczestnicy rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego w przypadku marszu drogą przeznaczoną dla ruchu kołowego/.
2.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w autobusie, bądź w innym miejscu.
4.Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie.
5.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
6. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
8.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
9.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
10.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 11.Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
12. Wpisowe w postaci darowizny – 15 zł, na konto Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic BS w Wolbromiu O/Skała 21 8450 0005 0020 0211 1766 0001 z dopiskiem ,,Darowizna NW 2018”

 


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenie@cianowice.pl do dnia 5 września 2018 r.
2. W zgłoszeniu należy podać /imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania/.
3. Liczba miejsc ograniczona !
4.Wydrukowane deklaracje uczestnictwa, czytelnie wypełnione, podpisane przekazujemy do organizatora na miejscu w dniu startu wg wzoru (Zał. 1 do Regulaminu)

 


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników.
2. Organizator zapewnia transport uczestników (Cianowice-Ojców), pakiet startowy (woda do picia na trasę, ciepły posiłek po zawodach)
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę (dotyczy tylko trasy A)
6. Koszty organizacji rajdu pokrywają organizatorzy.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 


Zał. 1 do Regulaminu / Deklaracja uczestnictwa w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:......................................................................................
Email:…………………………………./tel. ……………………………………
Wyrażam zgodę na udział w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic. Oświadczam, że: zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, że udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko, a Organizator rajdu – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody osobowe i majątkowe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w deklaracji oraz na publikację i wykorzystanie mojego wizerunku, w związku z udziałem w ramach wydarzenia pn. IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego w związku z realizacją tego przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic, Cianowice Aleja Parkowa 41, 32-043 Skała 2)powyższe dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z uczestnictwem w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego 3)posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia co wiąże się z brakiem możliwości udziału IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. 4)podanie powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.


Ponadto przyjmuję do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. jest stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i 2 zostaję dodatkowo poinformowana/y, że: 1)dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w wyżej określonym celu. 2)zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający udział w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. 4) dane osobowe będą przetwarzane przez czas mojego udziału w projekcie, przy czym wizerunek będzie przetwarzany także po zakończeniu mojego uczestnictwa w okresie promocji, reklamy i działań marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic. 5) przysługujących prawach w stosunku Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Cianowic poprzez mail: stowarzyszenie@cianowice.pl 7) prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

 


Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z IV Rajdem Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
....................................................................................................................

 

(miejscowość, data)                                                                                 (czytelny podpis)

55-lecie R.O.C. podziękowania

or55

 

 

Szanowni Państwo,

 


W dniu 12 sierpnia b.r w Cianowicach odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 55-lecia działalności Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic, które honorowym Patronatem objął Starosta Krakowski Wojciech Pałka. 

 

Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność Państwu Ewie i Marcinowi Adamowiczom, za udostępnienie terenu przy Pałacu w Cianowicach. Dziękujemy za to, że zawsze towarzyszycie nam i wspieracie w działaniach dla dobra naszej orkiestry. 

Czytaj więcej...

Człowiek Człowiekowi Radością i Wsparciem III edycja - podsumowanie

ccriw18 podsumowanie www

 

 

Działo się! :-) 
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic już po raz trzeci zorganizowało podczas letnich wakacji zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży "Człowiek Człowiekowi Radością i Wsparciem". Zajęcia zorganizowane zostały na zasadzie twórczej zabawy. Dzieci wspaniale bawiły się, tworząc wyjątkowe prace. Jedną z najchętniej podejmowanych form aktywności była działalność plastyczna, gdyż pozwala pozostawić twórczy rezultat, który można pokazać lub podarować bliskiej osobie.

Czytaj więcej...

II Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

przeglad piosenki 2017c

II Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej jest współfinansowany ze środków Powiatu Krakowskiego.

 

3 RAJD NORDIC WALKING - galeria zdjęć

galeriaNW2017

 

3 Rajd Nordic Walking za nami! Tegoroczna edycja tej imprezy zapadnie nam na długo w pamięć. Fantastyczna pogoda, pełna lista uczestników i serdeczna jak zawsze atmosfera sprawiły, że marsz po zdrowie i dla piękna przyrody naładował nasze akumulatory pozytywną energią na cały rok! Nie bez znaczenia pozostaje wyjątkowa sceneria cianowickiego pałacu, w którego blasku spędziliśmy radosny czas na wspólnej biesiadzie. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, rodzinie Państwa Adamowiczów za bezinteresowną pomoc przy organizowaniu tego wydarzenia oraz Panu Robertowi Błachno - Prezesowi MLF w Skale, za sportowe wyróżnienie w postaci dyplomów i pucharu dla naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i jak zawsze zapraszamy za rok! :-)

 

 

Zajęcia wakacyjne 2017 - galeria zdjęć

zajecia galeria17www

 

 

Działo się!

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic już po raz kolejny zorganizowało podczas letnich wakacji zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży "Człowiek Człowiekowi Radością i Wsparciem". Uczestnicy zajęć malowali, lepili, smarowali, suszyli, kleili... i powstały rzeczy, które cieszą oko, a zarazem rozwijają zręczność, poczucie estetyki i podnoszą samoocenę młodych artystów. Zajęcia sportowe, gry i zabawy dały z kolei możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości fizycznych. Aby nie zabrakło sił do twórczej i sportowej pracy, Stowarzyszenie zadbało także o odpowiedni poczęstunek.

Czytaj więcej...

Zajęcia z siatkówki z udziałem trenerki Beaty Drążek - Kowalik

 

 

Zajęcia z siatkówki pod okiem Pani Beaty Drążek-Kowalik, zainicjowane przez nasze Stowarzyszenie cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Cianowicach. Atmosferę panującą na zajęciach najlepiej oddaje relacja Basi - młodej uczestniczki zajęć.

 

"Na zajęciach z piłki siatkowej zawsze dobrze się bawimy. Ćwiczenia może są czasem męczące, ale wiem, że pomagają nam wyrobić lepszą formę. Pani prowadząca jest bardzo miła, ćwiczy razem z nami, ma też duże poczucie humoru! Codziennie uczymy się czegoś innego lub doskonalimy już nabyte umiejętności. Cieszę się, że powstały takie zajęcia i mogę w nich uczestniczyć, dzięki nim integrujemy się też z innymi klasami”… - Basia Olek

 

Grupa ćwiczy 2 x w tygodniu. Trzymamy za przyszłych mistrzów kciuki i obiecujemy kibicowanie podczas planowanych rozgrywek!

 

A tutaj prezentujemy małą GALERIĘ ZDJĘĆ z treningów. :-) 

II Rajd Nordic Walking - klip video

 

II Rajd Nordic Walking już za nami! Zapraszamy do obejrzenia klipu video z tego wydarzenia i zapraszamy na trzecią edycję tej imprezy, już za rok! :-)