Regulamin 4 Rajdu Nordic Walking

REGULAMIN
IV RAJDU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY NORDIC WALKING PO OTULINIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 


Rajd ma charakter rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.


I . CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych powyżej 18 lat.

 


II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic przy wsparciu Powiatu Krakowskiego

 


III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 08.09.2018 r. (sobota).
2. Zbiórka uczestników w Cianowicach godz. 13.00. Obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników, deklaracje uczestnictwa. Spotkanie z instruktorami Nordic Walking.
3. Przewóz uczestników do punktu startu. Start: godz.14.00 Ojców.
4. Meta: Cianowice – Biesiada przy grillu.
5. A – trasa relaksu (dla początkujących, mniej aktywnych ruchowo), długość trasy ok. 6,5 km.
B – trasa dla bardziej ambitnych, długość ok. 9 km (jeżeli warunki pogody na to pozwolą).
6. Trasa rajdu przebiegać będzie na terenie OPN i jego otulinie.

 


IV. UCZESTNICTWO
1.Uczestnicy rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego w przypadku marszu drogą przeznaczoną dla ruchu kołowego/.
2.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w autobusie, bądź w innym miejscu.
4.Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie.
5.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
6. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
8.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
9.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
10.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 11.Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
12. Wpisowe w postaci darowizny – 15 zł, na konto Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic BS w Wolbromiu O/Skała 21 8450 0005 0020 0211 1766 0001 z dopiskiem ,,Darowizna NW 2018”

 


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenie@cianowice.pl do dnia 5 września 2018 r.
2. W zgłoszeniu należy podać /imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania/.
3. Liczba miejsc ograniczona !
4.Wydrukowane deklaracje uczestnictwa, czytelnie wypełnione, podpisane przekazujemy do organizatora na miejscu w dniu startu wg wzoru (Zał. 1 do Regulaminu)

 


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników.
2. Organizator zapewnia transport uczestników (Cianowice-Ojców), pakiet startowy (woda do picia na trasę, ciepły posiłek po zawodach)
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę (dotyczy tylko trasy A)
6. Koszty organizacji rajdu pokrywają organizatorzy.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 


Zał. 1 do Regulaminu / Deklaracja uczestnictwa w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:......................................................................................
Email:…………………………………./tel. ……………………………………
Wyrażam zgodę na udział w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic. Oświadczam, że: zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, że udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko, a Organizator rajdu – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody osobowe i majątkowe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w deklaracji oraz na publikację i wykorzystanie mojego wizerunku, w związku z udziałem w ramach wydarzenia pn. IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego w związku z realizacją tego przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic, Cianowice Aleja Parkowa 41, 32-043 Skała 2)powyższe dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z uczestnictwem w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego 3)posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia co wiąże się z brakiem możliwości udziału IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. 4)podanie powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.


Ponadto przyjmuję do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. jest stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i 2 zostaję dodatkowo poinformowana/y, że: 1)dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w wyżej określonym celu. 2)zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający udział w IV Rajdzie Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. 4) dane osobowe będą przetwarzane przez czas mojego udziału w projekcie, przy czym wizerunek będzie przetwarzany także po zakończeniu mojego uczestnictwa w okresie promocji, reklamy i działań marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic. 5) przysługujących prawach w stosunku Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Cianowic poprzez mail: stowarzyszenie@cianowice.pl 7) prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

 


Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z IV Rajdem Nordic Walking po otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
....................................................................................................................

 

(miejscowość, data)                                                                                 (czytelny podpis)