O nas

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic założone w 2011 r. powstało z inicjatywy mieszkańców Cianowic, patrzących perspektywicznie i mających na uwadze stały rozwój gospodarczy i społeczny, prowadzący do poprawy jakości życia i wzrostu poczucia własnej wartości w naszej miejscowości.

Zgodnie z przyjętym Statutem, nasze działania ukierunkowane będą na:

 • rozwój i propagowanie lokalnych inicjatyw i postaw,
 • umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i prawnych,
 • integrację lokalnego środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej,
 • aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym,
 • kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów oraz wspieranie działalności artystycznej,
 • ochronę lokalnych miejsc kultu religijnego i zabytków,
 • propagowanie rozwoju sportu i turystyki,
 • powadzenie działań o charakterze charytatywnym,
 • działalność w zakresie pomocy i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • działania aktywizowania osób bezrobotnych,
 • promocję regionu i budowę infrastruktury,
 • aktywne działania na rzecz rozwoju infrastruktury i ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

Powyższe działania realizowane będą poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej oraz naukowej,
 • integrację osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych i itp.,
 • działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom,
 • współpracę z samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi,
 • aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym,
 • utrzymanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą,
 • prowadzenie własnego informatora, wydawanie czasopism i innych publikacji,
 • prowadzenie działań informujących społeczność lokalną o problemach osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności promującej: zdrowie, oświatę, edukację, kulturę, turystykę, sport i rekreację,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poznawanie innych kultur,
 • wspieranie i promowanie lokalnej działalności artystycznej,
 • działanie na rzecz ekologii, ochrony przyrody i zabytków,
 • fundowanie stypendiów,
 • udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w różnych formach aktywności społecznej,
 • tworzenie programów rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem walorów i potencjału Cianowic,
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji i sympozjów.

Mając głęboką nadzieję, że Stowarzyszenie stanie się wypełnieniem brakującego ogniwa w lokalnym systemie społeczno-gospodarczym, wszystkich, którym dobro naszej miejscowości i jej rozwój nie są obojętne, zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia i podjęcia współpracy przy realizacji tych ambitnych zamierzeń.