S T A T U T
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiadającym osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Cianowice. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

 

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA

 

§ 6

Cele Stowarzyszenia obejmują:

1..rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych i postaw dla prawidłowego, wszechstronnego rozwoju sołectwa Cianowice i sąsiednich sołectw;

2..umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania;

3..integrację środowiska lokalnego poprzez szerzenie idei wzajemnego zrozumienia, tolerancji oraz zasad dialogu społecznego;

4..upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej;

5..aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym sołectwa Cianowice i sąsiednich sołectw, również poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne;

6..kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, gromadzenie pamiątek z tym związanych i wspieranie działalności artystycznej;

7..ochronę lokalnych miejsc kultu religijnego i zabytków;

8..propagowanie rozwoju sportu i turystyki;

9..powadzenie działań o charakterze charytatywnym;

10..działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

11..działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych;

12..promocję regionu i budowę infrastruktury;

13..aktywne działania na rzecz rozwoju infrastruktury i ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1..inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej oraz naukowej mającej na celu rozwój sołectwa Cianowice i sąsiednich sołectw;

2..integrację osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz innych organizacji z terenu sołectwa Cianowice i sąsiednich sołectw;

3..działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

4..współpracę z samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi;

5..aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym sołectwa Cianowice i sąsiednich sołectw;

6..utrzymanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą;

7..prowadzenie własnego informatora, wydawanie czasopism i innych publikacji;

8..prowadzenie działań informujących społeczność lokalną o problemach osób niepełnosprawnych;

9..prowadzenie działalności promującej: zdrowie, oświatę, edukację, kulturę, turystykę, sport i rekreację;

10..podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego;

11..wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poznawanie innych kultur;

12..wspieranie i promowanie lokalnej działalności artystycznej;

13..działanie na rzecz ekologii, ochrony przyrody i zabytków;

14..fundowanie stypendiów;

15..udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w wszelakich formach aktywności społecznej;

16..tworzenie programów rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Cianowic;

17..organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji i sympozjów.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

§ 9

1..Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

2..Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 10

1..Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2..Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu.

3..Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

§ 11

1..Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne na rzecz Stowarzyszenia.

2..Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

 

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 13

1..Członek zwyczajny ma prawo do:

a).wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia,

b).czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c).głosowania,

d).uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e).otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych,

f).otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym,

g).korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

2..Członek zwyczajny ma obowiązek:

a).godnego reprezentowania Stowarzyszenia,

b).aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,

c).szerzenia idei Stowarzyszenia i czynnego udziału w jego pracach,

d).regularnego opłacania składek członkowskich,

e).uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f).przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 14

1..Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem:

a).czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b).prawa do głosowania,

c).obowiązku opłacania składek.

 

§ 15

1..Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem:

a).czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b).prawa do głosowania,

c).obowiązku opłacania składek.

2..Ponadto członek wspierający jest zobowiązany do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

 

§ 16

1..Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2..W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3..Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1..zgonu członka;

2..skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;

3..dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

4..wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

5..utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

6..utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego posiadającego osobowość prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

 

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 19

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1..Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane również Walnym Zebraniem;

2..Zarząd Stowarzyszenia, zwany również Zarządem;

3..Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

 

§ 23

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1..uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

2..ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

3..ustalanie wysokości składki członkowskiej;

4..podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;

5..podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem;

6..podejmowanie uchwał w sprawie nadania osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia statusu członka honorowego;

7..powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;

8..rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;

9..rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10..rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

11..podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

12..rozwiązanie Stowarzyszenia;

13..każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

§ 24

1..Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2..Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3..Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a).z własnej inicjatywy,

b).na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c).na pisemny wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4..Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5..W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

6..W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 25

1..Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.

2..Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i 1 do 3 członków.

3..Prezesa Zarządu wybiera się w głosowaniu tajnym.

4..Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

5..Podział funkcji między członków dokonuje Zarząd na swym pierwszy posiedzeniu.

6..Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

7..Do kompetencji Zarządu należy:

a).przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, poza członkami honorowymi,

b).reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c).kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d).zwoływanie Walnego Zebrania,

e).planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f).ustalanie sposobu pobierania składek członkowskich i opłat wpisowych.

8..Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej połowa jego członków, w tym prezes lub wiceprezes.

 

§ 26

1..Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2..W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.

 

§ 27

1..Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

2..Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 28

1..Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2..Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 do 4 członków.

3..Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a).kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b).składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,

c).występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

d).delegowanie członków Komisji rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4..Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

5..Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3/4 członków składu osobowego.

 

§ 29

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 31

1..Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i dotacji.

2..Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3..Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4..Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 32

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 

§ 33

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 34

1..Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

2..Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 36

1..W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która poprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

2..W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.